Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE GRUP ŞİRKETLERİ ETİK İLKELERİ

Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri, dürüstlük esasına dayalı davranışlar bütününü ifade eder. Etik İlkeler, iş süreçlerindeki tüm taraflara, sadece yasal ve ticari değil, etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Etik İlkeler, müşterilerin, çalışanların, iş ortaklarının, tedarikçilerin birbirleriyle ilgili kamu kuruluşları ve toplumla olan ilişkilerini düzenler. Bu Etik ilkeler, paydaşlara ve çevreye karşı sorumluluklarıyla ilgili olarak Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri tedarikçilerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve üçüncü kişi aracılarına düşen temel gereklilikleri de tarif etmektedir. Tedarikçi, Müşteri, Yüklenici ve/veya üçüncü kişi aracı, işbu belge ile aşağıdakileri de beyan etmiş olmaktadır.

 

TEMEL ETİK İLKELERİ

Temel İnsan Haklarına Saygı ve Çalışan Hakları
İnsan hak ve özgürlüklerine saygının temel alınması ana hedeftir ve tüm iş faaliyetlerinde, iş ortakları, müşteriler ve tedarikçilerden de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Çocuk iş gücünün kullanımı kabul edilemez. Hiçbir tedarikçi veya müşteri Çocukları iş gücü olarak kullanamaz. Hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yaptırılamaz, tüm çalışanlara değer verilir ve fırsat eşitliği sağlanır.

İşçi Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
İşyerlerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması gerekmektedir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerlerinde bulunduramazlar.

Hukuka ve Kurallara Uyum ve Yasal Yükümlülükler
Yurtiçi ve Yurtdışındaki tüm faaliyet ve operasyonlar, faaliyette bulunulan ülkelerin hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olarak yürütülür. Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde doğru ve zamanında iletişime önem verilmelidir.

Tarafsızlık, Hakkaniyet ve Adalet
Tüm iş ilişkilerinde ayrım gözetmeden, adil ve önyargısız yaklaşılmalıdır. Görev ve sorumluluklar yerine getirilirken dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken, siyasi düşünce gibi farklılıklar bakımından ayrım gözetilmemelidir.

Gizlilik
Çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin gizli bilgilerinin korunması gerekmektedir.

Şeffaflık ve Dürüstlük
Yıldızlar Yatırım Holding olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm süreçlerde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesini gözetiriz.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
Herhangi bir yolsuzluk veya rüşvet hoş görülmemeli ve bunlarla hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak iştigal edilmemelidir. Resmi işlemleri etkilemek veya haksız kazanç elde etmek amacıyla bir devlet memuruna veya özel sektördeki karşı tarafa değerli herhangi bir şey verilmemeli, teklif edilmemeli veya vaat edilmemelidir.

Çevreye Duyarlılık, Saygı ve Güvenlik
Tüm faaliyetler icra edilirken, sadece karlılık amacıyla değil, toplumsal yararın gözetilerek, çevreyi koruyucu ve çevreye saygı ilkeleriyle hareket edilmesi gerekmektedir. Enerji, su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullanılması için çalışmalar yürütülmelidir. Hava, su ve toprak kirliliğini engellemek için, atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri uygulanmaldır.

Kişisel Verilerin Korunması
Çalışanların görevlerini yerine getirirken kişisel verilerin korunması hakkında çıkarılan kanun, yönetmelik ve politikalara (genel veri işleme, özel nitelikli veri işleme, saklama ve imha) ve bunlar ile getirilen düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanununa ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlülüğü vardır.

Rekabet Yasalarına Uyum
Rakiplerle piyasada hakim durum yaratabilecek veya fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek, rekabet düzenlemelerini ihlal edebilecek davranış anlaşmalar içinde yer alınmaz. Rekabet mevzuatına uyulur.

Üçüncü Şahıslara Karşı Bakış Açısı
Tüm faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi ile hareket etmeden, eşit mesafede durulmalıdır.

Tedarikçi Müşteri ve İş Ortakları ile İlişkiler
Çalışılan tüm tedarikçiler, müşteriler ve iş ortakları ile olan ilişkilerde her zaman dürüst ve adil olmaya özen gösterilmelidir. Tedarikçiler, müşteriler ve iş ortaklarının faaliyetlerinde yasa, ve yönetmeliklere uygun hareket etmeleri, çalışanlarının haklarını korumaları, çevreyi ve doğayı korumaları zorunludur.

Tüm Tedarikçi, Müşteri ve iş ortaklarının işbu Etik İlkeleri ve Çalışma Prensiplerine uymaları ve aynı değerleri paylaşarak bu çerçevede hareket etmeleri zorunludur.